A Tehetségsegítő Tanács, és a Tehetségpontok szerepe NymE tehetséggondozásának megvalósításában

 

Tehetségről általában

A tehetség, velünk született adottságokra épülő olyan képesség, mely céltudatos fejlesztéssel és gyakorlással, átlagon felüli teljesítményt produkál. Az átlagosnál magasabb teljesítmény nemcsak tanulmányi eredményben mutatkozik meg, hanem különleges produktum, alkotó munka is, melyet nem tud minden egyén létrehozni.

A 2005. évi CXXXIX. Felsőoktatási Törvény 66. §-a hangsúlyozza, hogy a felsőoktatási intézményekben lehetőséget kell adni a hallgatók tehetségének kibontakoztatására. Az eddigi gyakorlat a már sikeresen működő szerveződésekre, -TDK, szakkollégium, doktori program- hagyatkozik, amikor a tehetséges fiatalnak segíteni szándékozik alkotó, innovatív tevékenységének bemutatásával.

Az alábbi rendeletek nagy jelentőséget tulajdonítottak és tulajdonítanak a tehetséggondozás törvényi rendelkezésének:

233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelete a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról,

1372/2011. (XI. 8.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról,

1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról,

1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról,

A jelenlegi tehetséggondozás ennél tágabb szemlélettel, komplexen értelmezi a tehetség azonosítását, fejlesztésének folyamatát.
A felsőoktatási intézmények akkor tudnak kellő segítséget nyújtani a tehetséggondozás folyamatában, ha a különböző életkorú gyermekek, fiatalok azonosítása, szűrése és a fejlesztési folyamatban való részvételüket – lehetőség szerint – az óvodától, a munkaerőpiacig figyelemmel tudja kísérni.

A Nyugat-magyarországi Egyetem nagy hagyományokkal rendelkező felsőoktatási intézmény, mely a selmeci hagyományokat ápoló tanszékek és karok által vált ismertté. A különböző karokon már évek óta működő tehetséggondozás megalapozta azt a koncepciót, mely a 2010-ben megalakult, az egyetem Szenátusa által jóváhagyott, Tehetségsegítő Tanács segítségével kidolgozást nyert, a jelenlegi integrációban érvényesülni tud, és komplex módon értelmezhető.

Az egyetem Tehetségsegítő Tanácsa részt vállal a Nemzeti Tehetség Programban, melynek feladata, hogy a kormány által elfogadott tehetségkoncepciót megvalósítsa. A Nyugat-magyarországi Egyetem olyan tehetséggondozó, menedzselő komplex programot dolgozott ki, melynek célja, hogy segítse a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakozását, és eredményessé tegye a munkaerőpiacon való részvételét.

A NymE Tehetségsegítő Tanácsa a tehetséggondozást egyetemi szinten reprezentálja és az egyetem tehetséggondozási koncepciójának megfogalmazására vállalkozott.
A Tehetségsegítő Tanács koordinálja és összefogja, a karok tehetséggondozását, valamint szakmai tanácsadó testületként funkcionál az egyetem tehetséggondozási területein, és az egyetem egészét képviselő tehetséggondozó pályázatokban.

A Tehetségsegítő Tanács tagjai a karok dékánjai által jelölt képviselők, dékán-helyettesek, elnöke a magyarországi tehetséggondozás elismert szakembere. A Tehetségsegítő Tanács tagja a Magyar Tehetséggondozó Társaság Felsőoktatási Szekciójának, és a 2012-ben megalakult Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának.

A Tehetségsegítő Tanács tanácsadó testület, melynek célja, az egyetem tehetségkoncepciójának megalkotása, figyelemmel követése, szakmai szempontok érvényesítése. A Tanácsban a karok delegált képviselői javaslatot tesznek, a tehetséggondozás kari és egyetemi szintű szervezésére vonatkozóan.

A Tanács segíti az egyetem tehetséggondozó munkájának prevencióját az általános és középiskolák, valamint óvodák felé.

Az egyetem tehetségprogramja a következő célokat fogalmazza meg:

 • A tehetséggondozással kapcsolatos szemléletváltás, hallgatók és oktatók együttes gondolkodása, közös tevékenysége a program megvalósításának folyamatában.
 • A programban résztvevők számára az egyetemre kerüléstől, a végzésig támogatást és szakszerű foglalkoztatást nyújt tehetségük biztonságos kibontakoztatására. (BA-ból MA-ba, valamint a PhD képzésbe kerülés folyamatként)
 • Segíti a tehetséges hallgatók azonosítását, a megfelelő foglalkoztatását, és lehetővé teszi, hogy pályaorientációjuk, ill. motivációjuk sikeres legyen.
 • A tehetségprogramban résztvevők potenciálisan a NymE kutatói és oktatói utánpótlását
 • A tehetséggondozáshoz szükséges humán, anyagi és technikai forrásokra, belső átcsoportosításra javaslatot tesz, valamint a pályázati erőforrásokat szakmai szempontból összehangolja, annak érdekében, hogy minél eredményesebb tehetségmenedzselési folyamatot tudjon megvalósítani.
 • A Tehetségsegítő Tanács feladata, hogy tegyen javaslatot a képzők képzésére, melyben a tanárképzés tehetséggondozásra felkészítést emeli ki, valamint a vezetői képességek képzésének területére fókuszál.
 • A tehetséggondozásában a komplexitást akként értelmezi, hogy átfogó, a különböző szintű oktatási intézményekkel (óvodától – felsőoktatási intézményig) kapcsolati tőkét épít, és a jelentkező igényekre reflektálva megfelelő szakmai támogatást nyújt számukra.
 • Olyan programot kíván kialakítani; melyben a hallgatók fontosnak és értéknek tekintik a programban való részvételüket, a tanár, mester, tutori kapcsolattartás segítségével szerezzenek tudást, tapasztalatot a különböző szakmák területein, és gazdagítani tudják együttműködési lehetőségeiket.

A tehetség programba kerülés útjai:

 • Kari szintű beválogatás,
 • Oktatói ajánlás,
 • TDK, Szakkollégiumi tevékenység, tagság
 • Egyéni jelentkezés

A tehetséges hallgató azonosítását, mércéjét a következő feltételek teljesítése adja:

•A hallgatói csoportokból kiemelkedő, átlagon felül teljesítő, elsősorban tudományos tevékenység iránt érdeklődő és azt produkáló hallgató (TDK, szakkollégium, szakmai műhelymunka, stb).

•A kar által meghatározott, az adott félévre fontosnak tartott kreditek jó vagy kiváló minősítése.

•A hallgatói eredmények és más tevékenységekben bizonyított kimagasló teljesítmény alapja a tehetséggondozó programban való részvételnek.

•Az indexátlag mindenesetben alapja a belépésnek, melyet a hallgató képességeinek produktuma, a tudományos munka, valamint a magas színvonalon végzett szervezési és közösségi munka egészítene ki.

•A kar hallgatói létszáma a beválogatás létszámkeretét meghatározná, melyhez össz-egyetemi szinten a kari kvóták megállapítása szükséges.

A NymE tehetség koncepciója hangsúlyozza, hogy a hallgatónak több lehetőséget kell adni tehetsége kibontakoztatására és bemutatására, mint korábban. A koncepcióban a következőket fogalmazzuk meg:

 • Tudományos Diákköri tevékenységben való részvétel,
 • Szakkollégiumi munka, melynek elismerésére kreditponttal van lehetősége,
 • egyéni kutatómunka – tutori irányítással,
 • tanulmányutak, illetve konferencia-részvételek támogatása,
 • hallgatói publikációs lehetőségének elősegítése, megteremtése,
 • hallgatói önálló szakmai bemutatkozások (kiállítások) segítése,
 • hallgatói kutatói kiegészítő ösztöndíj meghirdetése, támogatása,
 • idegen nyelvi és szakmai kurzusok szervezése,
 • MA- és PhD-felvételinél a programban nyújtott teljesítmény figyelembevétele, (pl. alapszak végzésén kívül két minor szak, vagy minor szak és specializáció),
 • eredményes tudományos munkáért kreditpontok,
 • egyéni tanrend kialakításának lehetősége, más képzési formákba való bekapcsolódásra, (másoddiploma megszerzéséhez jutás, egyetemi keretből való térítése mellett),
 • nappali tagozatos PhD képzési programokba jelentkezés támogatása,
 • pályázat útján 2-3 éves posztdoktori egyetemi ösztöndíjak elnyerése: pályázhat valamennyi PhD fokozatot szerzett hallgató 35 éves korig (bírálat: a munkaterv, korábbi eredmények, fogadókészség alapján).

A hallgató a programban való részvételéről visszajelzést ad, konferencián, TDK-n vesz részt, folyamatos kapcsolatot tart fent tutorával. Félévente beszámol eredményeiről. A tehetséggondozó programban részt vevő oktató, tutor feladata, figyelemmel követni a programban résztvevő hallgató tevékenységét. A programba kapcsolódók ösztöndíjhoz jutását segítik, mely lehetővé teszi a program sikeres tevékenységének megvalósítását. A karokon működő tehetségprogramokat a Tehetségsegítő Tanács segíti, melyről beszámolási kötelezettsége van az egyetem Szenátusa felé. Félévente műhelybeszélgetésen egyeztetnek a karok képviselői eddigi eredményeikről, valamint további terveikről.

Az egyetem több karán akkreditált „Tehetségpont” működik, mely feladatául tűzte ki, hogy az óvodától a felsőoktatásig figyelemmel kíséri a tehetségígéreteket, illetve a tehetséges fiatalok gondozását, menedzselését.  A „Tehetségpont” feladata, a Kar konkrét tehetségprogramjának megvalósítása, melyet a Tehetségsegítő Tanács koordinál, és szakmailag támogat.

A BPK-n megalakult a Kortárs Segítő Csoport, akik feladata kortársaik segítése, és a tehetséges fiatalok életvitel, életmód tanácsadása. A Csoport tagjai képzésben vettek részt, ahol tréning keretén belül sajátították el a segítségadás legfontosabb feladatait. A segítségadást akkor tudják felvállalni, ha önmagukkal is kellő érettséget, megfelelő kommunikációs, a szakmához szükséges készségekkel rendelkeznek. A képzésben az alapvető készségek, szakmai szocializáció, és az etikus viselkedés szabályainak elsajátítására került sor. A segítők feladatait az intézmény tehetséggondozásban vállalt programjai során felmerült kérdések, kérések határozzák meg.

Az egyetem rendelkezik akkreditált szakirányú „Tehetségfejlesztő szaktanácsadó képzéssel”, mely segíti a régió pedagógusainak, felkészítését a tehetségesekkel való eredményes foglalkozásban.

Az egyetemi alapképzésben (AK, BPK) kidolgozásra került a 2 kredit értékű „Tehetséggondozás alapjai” kurzus, melynek tematikájában a különböző életkori szakaszok tehetségprogramját, a különböző képességek fejlesztését, módszertani lehetőségeit ismertetjük meg az érdeklődő, kurzusra jelentkező hallgatókkal.