Prof. Dr. Faragó Sándor beszéde a központi tanévnyitón

Erdőmérnöki Kar, Sopron

2014. szeptember 9.

 

Tisztelt Dékán Úr, Miniszterelnök-helyettes Úr, Polgármester Úr, Excellenciás Püspök Úr, Országgyűlési Képviselő Úr, Rektor Úr, Kitüntetettjeink és Díszdiplomásaink, Kedves Vezetőtársaim, Tanártársaim, Kedves Elsőéves Hallgatóink, Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának ünnepi tanévnyitó központi tanácsülésén, amelyet ez évben az Erdőmérnöki Kar tanévnyitó Kari Tanácsülésével kötöttünk egybe.

Mivel e 280. tanévnyitó az egyetem egészének az ünnepe, ezért engedjék meg, hogy e helyről is köszöntsem

  • a 236. tanévét nyitó Apáczai Csere János Kar,
  • a 115. tanévét nyitó Benedek Elek Pedagógiai Kar,
  • az 55. tanévét nyitó Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar,
  • a 15. tanévét nyitó Közgazdaságtudományi Kar,
  • a 197. tanévét nyitó Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar,
  • az 57. tanévét nyitó Simonyi Károly Műszaki, Fatudományi és Művészeti Kar,
  • az 55. tanévét nyitó Természettudományi Kar
  • s végül itt, a teremben, a 207. tanévét nyitó Erdőmérnöki Kar

minden oktatóját, dolgozóját és hallgatóját.

 

Tisztelt Ünneplők!

Évszázadok eredményei, tragédiái és fényes sikerei, halhatatlan erdésztanár és diákelődök üzenetei lengik körül az intézmény falait. Az itt élőknek, oktatóknak és hallgatóknak ez a történelmi múlt ad tartást, erős gerincet, hajthatatlan munka, szak- és hazaszeretetet. Múltunkba gyökerező kötelességtudatunk, a régmúltat a jelennel összekötő diákhagyományaink jelentik azt a semmivel nem pótolható erkölcsi, mentális többletet, amely csak a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatóinak adatik meg. Önök, kedves elsőéves hallgatóink – remélem a balekhét meggyőzte Önöket erről –, ahogy sok tízezer elődjük, érezni fogják tradícióink sugárzását és tapasztalni fogják élethossziglani hatását.

Tisztelt Szenátus, Tisztelt Kari Tanács Ülés!

Alig több mint két hónapja, hogy lezártuk az előző tanévet és átadtuk végzőseinknek diplomáikat, alig csitult el lelkünk – a búcsúzás és búcsúztatás keserédes pillanataiban megélt – háborgása, a gyorsan tovatűnő nyári pihenés után ismét megpezsdült az élet, mozgalmas napok kezdődtek egyetemi városainkban, Sopronban, Mosonmagyaróváron, Győrött, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Balekjelöltek, gólyák érkeztek, tovább lendítve az egyetemi lét örök forgásra ítélt kerekét. Elválás a búcsúzóktól, az új hallgatók fogadás, ez a dolgok, ez az élet rendje a felsőoktatásban is.

Az új tanévre azonban nemcsak Önök, Kedves Hallgatóink, de az Alma Mater, a tanári kar, sőt a felsőbb évesek is készültek. Az elmúlt években – s meg nem szűnő aktivitással mai napig is – arra törekedtünk, hogy az itt élőknek és az új jövevényeknek szebb, jobb, végső soron eredményes, sikeres legyen az élete az egyetem falai között, s a végzést követően is.

Új épületek épültek, a régiek felújításra kerültek. Egyetemünk az elmúlt 7 évben mintegy 20 milliárd Forint értékben fordított forrásokat az Önök fogadására Győrben, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen. Itt Sopronban is nagy változások történtek, meg fogják ismerni azokat mindennapjaikban.

Emellett fél milliárd forintot fordítottunk az egyetem átfogó informatikai fejlesztésére, 544 millió forintot fordíthatunk megújuló energiaforrás és technológia, illetve klímaváltozás kutatásra; kilenc, különféle képzési célú projektet nyertünk 1,4 milliárd forint értékben a képzők képzésére, a tudás és a tudományos eredmények terítésére, hasznosítására a társadalom legszélesebb, különböző képzettségű rétegei felé, az egyetem szellemi, szervezeti és kutatási szerkezetfejlesztésére, a könyvtári hálózat fejlesztésére, pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítására, vagy a kompetencia alapú oktatásra.       

A 2012/2013-as tanévben kezdődtek, s még a most induló tanévre is átnyúlnak azon kutatási projektek, – közel 2,0 milliárd forint értékben – amelyek három, nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és alkalmazott kutatást tesznek lehetővé. 390 millió forintot fordíthatunk a folyamatos erdőborítás megvalósításának konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálatára, 870 millió forintot a klímaváltozások hatáselemzésére és az alkalmazkodás lehetőségére az erdészeti és agrárszektorban, továbbá 690 millió forintot a korszerűbb környezettudatos épületek kifejlesztésére. Ez utóbbi projekt a Simonyi Károly Karon, az első kettő pedig az Erdőmérnöki Karon valósul meg.

E projektek célja a nemzetközi együttműködésekben való részvételünk, kutatási eredményeink terjesztése a tudományos és szakmai körökben.

Előző évekről áthúzódó projektjeink száma 20, amelyből a tárgyévi lehívható támogatás kerete megközelíti a további 2,9 Mrd Ft-ot. Ezek döntő többsége uniós társfinanszírozású nagy léptékű TÁMOP, TIOP, KEOP projekt.

A múlt tanévben indult – tehát napjainkban megvalósuló, – vagy éppen induló elnyert pályázataink száma 29 volt, több mint 4,1 milliárd forint összértékben. Jelenleg is 23, az elbírálás alatt álló pályázataink száma.

Megvalósulásukat követően olyan új korszerű intézményi háttér jön létre, amely minden szempontból megfelel a 21. század követelményeinek, mivel költséghatékonyabb működtetést biztosító, energetikai racionalizált fejlesztéseket is tartalmaz.

Talán ezek után elhiszik, Kedves Ifjú Hallgatóim, hogy vártuk Önöket! S „Jövőt építünk” – ahogy Egyetemünk jelmondata hirdeti – Önöknek, Önökkel, Önökért!

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt Kari Tanács!

Jelentem, hogy a nyári felvételi eljárások eredményeként 8 karunkon várhatóan 2500 új hallgató kezdi meg tanulmányait, köztük 1961 fő állami ösztöndíjas, 539 fő pedig önköltséges képzés keretében. Az év elején keresztfélévben felvett 192 elsőévessel együtt tehát az idén ősztől 2700 első éves tanulhat egyetemünkön. A felvett összes hallgatói létszám a tavalyihoz képest – örömteli módon – nem változott annak dacára, hogy növekedett a bekerüléshez szükséges minimális ponthatár, változatlan az önköltséges képzés kizárólagossága bizonyos szakokon, valamint meghatározott szakokon felvételi kritériumként jelentkező emelt szintű érettségi kívánalma.

Sopronban 984, Szombathelyen 650, Győrben 626, Mosonmagyaróváron 224 és Zalaegerszegen 16 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait. Így öt egyetemi városunkból Sopronban várhatóan 3450, Szombathelyen 2250, Győrben 2400, Mosonmagyaróváron 850 és Zalaegerszegen 170 hallgatónk folytat tanulmányokat a 2014/2015-es tanévben. Összes hallgatói létszámunk – a doktori iskolák hallgatóival együtt – hat doktori iskolánkban 231 fő folytathat PhD doktori tanulmányokat – meghaladja a 9 ezret.

Számukra diákhoteljeinkben összesen 2800 magas komfortfokozatú férőhely áll rendelkezésre.

Négy gyakorló intézményünkben 2300 gyermek tanul, illetve jár óvodába. A Nyugat-magyarországi Egyetemen tehát a tanévkezdés mintegy 12 ezer gyermeknek és ifjú felnőttnek jelenti az újabb szakaszt a tudás grádicsán való feljebb kapaszkodásra. Dolgozóink létszáma mintegy 1370 fő ebből 320-an dolgoznak 4 gyakorló intézményünkben. Az egyetemen dolgozó mintegy 1050 főből 550 oktató és kutató, így összességében a tanévkezdéskor közel 13 és félezer embernek csengetnek be a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

Az elmondottak jövőépítő stratégiánk folyamatos beteljesülésének következményei, s az egyetem – beleértve a gyakorló intézményeket is – mintegy 700 fős tanári gárdája kiváló oktató-nevelő munkájának a megérdemelt gyümölcse.

Az évezred elején meghirdetett minőségközpontú programjainknak köszönhetően az egyetemnek mára 412 minősített oktatója és kutatója van. Ez 73% feletti átlagot jelent, amely érték, több karon meghaladja a 80 vagy a 90%-ot. Ez is országosan elismert, alkalmasint élenjáró pozíció.

Mindennek az infrastruktúra és a humán erőforrás fejlesztésnek köszönhetően egyetemünk a múlt év közepén sikeresen túljutott a Magyar Akkreditációs Bizottság intézményi minősítő vizsgálatán, s az egyetem egésze és mindegyik kara a legmagasabb, „A” minősítést kapta.

Ez utóbb elmondottaknak, kedves ifjú hallgatóink, az Önök képzése, fejlődése, előmenetele, sikere szempontjából van különösen nagy jelentősége. Ezzel a felkészültséggel is vártuk Önöket!

Nem kétséges tehát, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem valamennyi kara – köztük az Erdőmérnöki Kar – tudós professzorainak, tanárainak és infrastruktúrájának segítségével a legmagasabb színvonalon képes megvalósítani küldetését, az európai mércével mérve is kvalifikált szakemberek kibocsátását úgy, hogy azok tudásuk mellett, lelkileg, emberséggel szolgálhassák hivatásukat, hazájukat, nemzetüket.

 

Kedves Elsőéves Hallgatóink!

Látva reménnyel teli, egyszersmind bizonytalan és tétova tekintetüket, megértéssel élem meg mostani lelki állapotukat, hiszen jól emlékszem arra a 42 év előtt napra, amikor magam is – erdőmérnök hallgató jelöltként – a jövőm alakulásán merengtem, miközben hallgattam az akkori rektor, néhai Cziráki József professzor tanévnyitó szavait.

Az útkeresés időszaka ez mindnyájuk életében, egy új, ismeretlen életpályaszakasz kezdete, amelyhez feltétlen fogódzók szükségeltetnek.

A helyes út megválasztásához minden időben útmutató tettek, példák adnak iránymutatást. Ezek acélozzák az akaratot, feszítik a gerincet. Én most több példával – életpéldákkal – igazolom Önöknek, hogy ez az Egyetem nem csak szakembereket, erdészeket, fásokat, gazdászokat, közgazdákat, pedagógusokat, korábban bányászokat, kohászokat, de EMBEREKET, jó magyar embereket is nevelt.

E napokban ünnepeljük 93. évfordulóját annak a Nyugat-magyarországi Felkelésnek, amely részben képes volt megakadályozni, hogy a tragikusan gyalázatos Saint German-i Békediktátum, a teljes Nyugat-Magyarországot Ausztriához csatolja. E csatákban együtt harcoltak soproni erdészek, bányászok, kohászok és óvári gazdászok. A soproni Machatsek Gyula erdőmérnök hallgató, Szechányi Elemér bányamérnök hallgató, Kalocsay Imre és Sátori László óvári gazdászhallgató életét áldozta a hazáért. Életáldozatuknak is köszönhető, hogy 1921-ben kiírattatott a soproni népszavazás, s válhatott szeretett Sopronunk, az Egyetem központját adó város, az Önök jövőbeni otthona „Civitas Fidelissimává”.

Legyen példa Önök előtt kedves elsőéves hallgatóink, Machatsek Gyula, Szechányi Elemér, Kalocsay Imre és Sátori László hősiessége, életáldozata! Kívánom, hogy soha ne kelljen ilyen áldozatot hozniuk, de tudniuk kell, hogy családjainkért, hazánkért, nemzetünkért, mindennapos áldozatokat kell folyamatosan hoznunk, ami elől nem lehet kitérni! Erre is készüljenek fel.

Példaként állítjuk Önök elé – Kedves Hallgatóink – a mai ünnepségünk két kitüntetettjét, egyetemünk új tiszteletbeli doktorát, Dr. Albert Levente Professzor urat, az Erdőmérnöki Kar legendás emeritus professzorát és néhai Dr. HEINRICH DRIMMEL Urat, volt osztrák oktatási minisztert, egyetemünk posztumusz díszpolgárát.

Albert Levente Professzor tudományos és emberi életútjával, hallgatói és embertársai iránti szeretettel, elkötelezettséggel, egyetemünk mindenek feletti szolgálatával vált méltóvá legnagyobb elismerésünkre.

Néhai Dr. HEINRICH DRIMMEL miniszter úr posztumusz kitüntetése az utolsó adósságunk 1956 soproni forradalma meghatározó szereplőit illetően. „Nagyra becsülve és elismerve az 1956-os magyarországi forradalom ideje alatt külföldre menekülő soproni egyetemistáknak nyújtott anyagi, erkölcsi és lelki támogatását, kitüntető figyelmét, elkötelezettségét és felelősségérzetét, amiért alma materünk volt diákjait felkarolta, többségüket a kanadai kivándorlás lehetőségéhez juttatta.” – áll az oklevélben.  Ember tudott lenni akkor, amikor arra a legnagyobb szükség volt!

Ugyancsak a példaállítás szándékával jelentem be a Tisztelt Szenátusnak, hogy oktatóink közül augusztus 20-án többen részesültek kitüntetésben.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta Sitkei György akadémikus, professzor emeritus, Bartha Dénes professzor, intézetigazgató és

Vancsura Rudolf ny. egyetemi docens.

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Dr. Rónai Ferenc, Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskolánk igazgatója.

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet vehetett át Orosz István professzor, akadémikus.

E helyről is gratulálunk nekik!

Végül kedves hallgatóink, itt ül önök előtt 34 aranydiplomás, 26 gyémántdiplomás, 6 vasdiplomás és 2 rubindiplomás erdőmérnök, akik 50, 60, 65 és 70 esztendővel ezelőtt kapták kézhez erdőmérnöki diplomájukat. Ők a történelem tanúi, a hivatás, a helytállás, a tisztesség, a megbízhatóság, az emberségesség élő példái, ők az igazodási pontok! Többet nem kívánhatok Önöknek, mint azt a hivatásbeli beteljesülést, ami az ő osztályrészük volt! Isten hozott benneteket Kedves Firmáink!

 

Kedves Kollégáim!

Kívánom Önöknek, hogy a változatlanul nehéznek ígérkező 2014/2015-ös tanévben találjuk meg, s hozzuk meg közösen az Egyetem leghatékonyabb működtetését, oktatóink és hallgatóink boldogulását, jelentő döntéseket, s tanítsunk, neveljünk úgy, hogy sok viszontagságot megélt, sok évszázados intézményünket a nagy elődökhöz méltó pályán képesek legyünk sikeresen kormányozni. 

Kérem – beszédem végén – fogadják meg zárógondolataimat, amelyeket professzortársaim, a Szenátus és Magyarország Köztársasági Elnöke jóvoltából – tizenharmadik alkalommal ismételhetek meg:

„Kövessük elődeink példáját, fonjuk szorosabbá kötelékeinket mind az öt városban, mind a nyolc karon, s akkor bármekkora feladatok tornyosulnak előttünk, képesek leszünk azokat megoldani, bármilyen árnyak vetődnek ránk, képesek leszünk azokat megvilágosítani, s akkor valóban fényes jövő vár itt ránk a Nyugat-magyarországi Egyetemen. E szellemben szolgáljunk tovább az új tanévben. Ehhez kérem Isten áldását minden oktatónkra, hallgatónkra, Alma Materünkre, Magyar Hazánkra.”

E gondolatok jegyében a Nyugat-magyarországi Egyetem 2014/2015-ös tanévét megnyitom.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor

     rektor