A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2012/2013-ES TANÉVÉNEK TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE

Apáczai Csere János Kar, Győr, 2013. június 22.

 

Tisztelt Szenátus, Tisztelt ünnepi, nyilvános Kari Tanácsülés!

Tisztelt Dékán Úr, Alpolgármester Úr, Excellenciás Püspök Úr, Vezető és Tanártársaim! Kedves Szülők és Hozzátartozók, Kedves diplomát átvevő Tanítványaink! Tisztelt Vendégeink Hölgyeim és Uraim!

Hagyományainknak megfelelően a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának tanévzáró ülését mindig valamelyik kar diplomaátadó kari tanácsülésén tartjuk meg. Az idén sincs ez másként, ezért köszönthetem most Önöket az Apáczai Csere János Kar ünnepi rendezvényén.

Tisztelt Szenátus!

A központi tanévzárón az egyetem rektorának mindenkori feladata a tanévben végzett tevékenységünk összegzése is, ezért a következő percekben, elvégzett munkánkat, eredményeinket kívánom bemutatni.

 

Egyetemünk 278.

Az Apáczai Csere János Kar 234.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar 113.

Az Erdőmérnöki Kar 205.

A Faipari Mérnöki Kar 55.

A Geoinformatikai Kar 41.

A Közgazdaságtudományi Kar 13.

A Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar 195.

A Savaria Egyetemi Központ 3 karának 54. tanévét zárjuk.

 

Tisztelt Ünneplő Közösség!

„Jövőt építünk” – hirdeti Egyetemünk jelmondata. Több százéves múltunkra, mint szilárd szakmai és erkölcsi fundamentumra alapozott, átgondolt fejlesztési koncepció jellemzi évek óta egyetemünket – még a felsőoktatás átalakuló, nehéz helyzetében is.

Az elmúlt tanévben 2 új mesterképzési szakot akkreditáltattunk az Oktatási Hivatalban.

Ennek megfelelően 6 képzési helyen 12 képzési területen, 36 képzési ágban 62 engedélyezett BA/BSc szakot gondozunk. Továbbá 38 mesterszakunk van 9 képzési területen, közte az agrárképzési területen egy osztatlan képzés, az erdőmérnöki szak. Szakirányú továbbképzéseket folytatunk 147 továbbképzési szakon, valamint 22 szakmacsoport 52 elágazásával vesszük ki részünket a felsőfokú szakképzésből.

Ez utóbbit 2013 szeptemberétől felváltja a felsőoktatási szakképzés, amelyhez az elmúlt tanévben 16 szakindítást akkreditáltattunk.

A felsőoktatásban zajló változások a tanárképzésben is jelentős átalakításokat eredményeztek. A következő tanévtől osztatlan formában indulnak a tanárszakok, a 2013. évi általános felvételi eljárásban ezeket a szakokat már ily módon hirdettük meg.

Napjainkban így csaknem 300 szakon (297) tanulhatnak hallgatóink egyetemünkön

Oktatási tevékenységünk mindenekelőtti minőségi továbbfejlesztése jövőépítésünk alapja, országos és regionális küldetésünk teljesítése révén.

E szándékunkat erősítették azok a folyamatos fejlesztések, amelyeket az elmúlt években, mintegy 20 milliárd Forint értékben már megvalósítottunk.

Az elmúlt tanévben ismét számos nyertes pályázat megindítására került sor, amelyek nagy szerepet játszanak az Egyetem kutatás-fejlesztési kapacitásának bővítésében, ezáltal az oktatási és infrastrukturális feltételek javításában.

Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a 4 db TÁMOP-4.2.2/A, illetve 1 db TÁMOP-4.2.2/C projektünk, amelyekben az Egyetem több partnerrel együttműködve konzorcium vezetőként vesz részt, így összesen csaknem 3,1 milliárd forint támogatás felhasználását koordinálja, amelyből mintegy 2,3 milliárd forintnyi összeg az Egyetem kutatásfejlesztési céljainak megvalósítását szolgálja. A projektek témakörüket tekintve rendkívül széles vertikumot fednek le, a klímaváltozás elemzésén és az alkalmazkodás lehetőségeinek vizsgálatán át, egészen a föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása és ismeretek társadalmasítása informatikai alapon területekig bezárólag.

Ezen túl 3 db TÁMOP-4.1.1/C projekt megvalósítása is 2013 tavaszán kezdődött, szintén több partner közreműködésével, az Egyetem részére jutó támogatás 864 millió forint. Ezek a projektek elsősorban a felsőoktatási intézmények közötti hálózati kutatási és képzési együttműködést segítik „zöld energia”, „gépészeti mechatronika” és „élelmiszerbiztonság, gasztronómia” területeken.

Részben fenti projektek kutatási eredményeire alapozva, jelenleg is több jelentős pályázatunk áll bírálat, illetve előkészítés alatt.

A jelzett időszakban uniós társfinanszírozású operatív programok megvalósítására 29, hazai támogatás elnyerésére 34, szomszédsági, ún. határon átnyúló pályázatok megvalósítására 7, és közvetlen Brüsszel felé irányuló EU-7 keret megszerzésére 12 pályázatot adtunk be. Összes beadott pályázataink száma ebben a tanévben 82 volt, amely megfelel a korábbi évekre jellemző aránynak.

Az elnyert pályázataink száma 29 db, több mint 4,1 milliárd forint összértékben. 30 elutasított pályázat mellett, jelenleg is 23 az elbírálás alatt álló pályázataink száma.

Előző évekről áthúzódó projektjeink száma 20, amelyből a tárgyévi lehívható támogatás kerete megközelíti a további 2,9 Mrd Ft-ot. Ezek döntő többsége uniós társfinanszírozású nagy léptékű TÁMOP, TIOP, KEOP projekt. Megvalósulásukat követően olyan új korszerű intézményi háttér jön létre, amely minden szempontból megfelel a 21. század követelményeinek, mivel költséghatékonyabb működtetést biztosító, energetikai racionalizált fejlesztéseket is tartalmaz.

E gondolatsorral talán igazoltam Önöknek, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem a 2012/2013-as tanévben is a „Jövőt építette”.

 

Tisztelt Vendégeink!

A Bolognai folyamat egyik pillére az oktatói és kutatói mobilitás növelése, továbbá új kutatási és oktatási együttműködési megállapodások megkötésére.

Közel 400 külhoni intézménnyel van kapcsolatunk, ebből aktívnak mondható mintegy 250 együttműködés. A mögöttünk hagyott tanév során együttműködési megállapodást kötöttünk, a jekatyerinburgi Urali Állami Erdőmérnöki Egyetemmel, a cseh Tomas Bala Egyetemmel, a kismartoni Alkalmazott Tudományok Egyetemével, az esseni Gazdasági és Gazdálkodási Főiskolával, valamint a cseh Agrotest Fyto Intézettel.

A tanév folyamán 21 hazai és 12 nemzetközi tudományos rendezvényt szervezett egyetemünk.

Az elmúlt tanévben több mint 600 hallgató tett külföldi tanulmányutat és 300 külföldi hallgatót fogadtunk karainkon. Az ERASMUS program keretében 165 hallgató teljes szemesztert hallgatott le külföldön, mellettük 61 oktató és kutató, továbbá 4 fő dolgozó is kiutazhatott tapasztalatcserére. Emellett külföldről fogadtunk 29 hallgatót, 21oktatót és 3 kutatót.

 

Tisztelt Vendégeink!

Ugyancsak visszatérő mottója éves beszámolóimnak, az Egyetemnek nemcsak lenni, annak látszani is kell gondolat. Nagy hangsúlyt fektettünk az universitas szemlélet kiteljesítésére, s tudásunk közkinccsé tételére. Pályázataink segítenek ennek megvalósításában is.

A hagyományoknak megfelelően részt vettünk a Széchenyi István Emléknap megszervezésében. Közösen emlékeztünk a Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel a Széchenyi Mauzóleumban, s ünnepeltük az akadémia megalapításának 187. évfordulóját a 187. hársfa elültetésével az Akadémiai Emlékerdőben.

Adventi koncerteket tartottunk itt Győrött, Sopronban, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen, amelyek napjainkra városaink jeles zenei eseményeivé nőtték ki magukat.

Hatalmas érdeklődés mellett rendeztük meg Nyugdíjas Egyetemeinket, hagyományosan itt Győrben a Széchenyi Egyetemmel közösen, harmadik tanévben, Sopronban, s második alkalommal Mosonmagyaróváron. Szabadegyetem második évét indítottunk Kapuváron is. E küldetésünk eredményeként mintegy 2000 új, „szép korú” hallgatója, barátja, támogatója lett egyetemünknek. Ezúton is köszönjük a Kisalföld napilapnak a társszervezést és a média hátteret.

Ugyanebbe a körbe sorolható Sopronban a Közgazdaságtudományi Kar Területfejlesztési Szabadegyeteme is, amelynek 14. és 15. szemesztere egyre növekvő népszerűségnek örvendett.

Sikeresen működött könyvkiadónk a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 56 magas szintű tudományos mű, tankönyv és konferencia kiadvány, 10 elektronikus konferencia kiadvány, egy elektronikus folyóirat (eCONOM) és több egyetemi periodika kiadása fűződött a múlt tanévben tevékenységéhez.

 

Tisztelt ünnepi Szenátus-ülés!

Eredményeink, tudományos, művészeti és sportsikereink mindig személy-függőek.

Három új egyetemi tanár kapott kinevezést egyetemünkre, SZAKMÁNYNÉ HABLY LILLA, DOBOSI GÁBOR és KOLLÁTH ZOLTÁN, mindhárman a Természettudományi Karra.

Sok oktatóink, dolgozóink munkáját kitüntetésekkel is elismerték. Szívből gratulálunk nekik!

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység támogatása tehetséggondozó tevékenységünk súlyponti kérdése – amelyet most futó TALENTUM Pályázatunk is támogat. Hallgatóink közül több mint 200 fő vett részt a KARI tudományos és művészeti diákköri konferenciákon, ahol mintegy 130 helyezés született. E tanévben megrendezett országos TDK konferenciákon 168 fő vett részt, 10 első, 15 második és 17 harmadik díjat valamint 23 különdíjat – összesen 55 elismerést nyertek el hallgatóink.

Sportban is eredményesek voltak hallgatóink, sok bajnoki címet és helyezéseket szereztek az Egyetemi és Főiskolai Országos bajnokságokon.

 

Tisztelt Búcsúzó Hallgatóink!

Még nem telt el két hónap a ballagás, a valétálás óta, s már a diplomaátadó, a gyermekkori álmok beteljesedését jelentő ünnepi kari tanácsülésen búcsúzhatnak el Alma Materüktől, barátaiktól.

Kedves Vendégeink ma – az idén immáron második és az elkövetkező napokban még további öt alkalommal – az eredményes munka ünneplésére, a sok-sok lemondás, áldozat megköszönésére gyűltünk, gyűlünk egybe a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

A diploma, amely a mindenkori egyetemi hallgatói lét célja, oka és eredménye, sikere – szimbólum, a megtett, megharcolt – olykor kudarcokat szegélyezett út szimbóluma. A teljesítmény, a közös diáki és tanári, céltudatos teljesítmény szimbóluma.

Rohanó világunkban egy pillanatra valóban meg kell állni, örülni, ünnepelni kell, de ez nem lehet több pár boldog napnál, hétnél. Újabb és újabb célokat kell megfogalmazni, kitűzni, újabb és újabb tudást kell szerezni – életük végéig. A tudás furcsa szerzet, ahogy gyarapszik az emberiség ismerethalmaza, annál inkább szembesülünk a magunk korlátaival. Mégsem a tudásszerzés feladása a megoldás, hanem a szellemnek – ennek a valós gyémántnak – a folyamatos csiszolása. A tudás megújítása, életformává kell, hogy váljék Önökben.

A Bolognai-rendszerű képzés okán már az év elején is volt hasonló diplomaátadó ünnepségünk. Akkor tíz karunkon 981-an záróvizsgáztak, és 563-en kaptak diplomát.

Most, a hagyományos nyáridőben 1707 fő tett záróvizsgát egyetemünkön, s közülük 1130 fő veheti át diplomáját, azok, akik teljesítették nyelvvizsga kötelezettségüket is. Közéjük számítandók mindazok, akik ma az Apáczai Csere János Karon kapják meg diplomájukat. Örömükben, családjaik örömében őszinte szívvel osztozunk, s büszkék vagyunk teljesítményükre.

Összességében a Nyugat-magyarországi Egyetemen a 2012/2013-as tanévben 3239 fő záróvizsgázott és 2208 fő kapott, vagy kap kézhez diplomát.

Oktatásunk csúcsát a doktorképzés jelenti. Hat doktori iskolánkban összesen 184-en tanultak nappali, esti vagy egyéni képzés keretében (köztük 10 külföldi doktorandusz). Egyetemünk karainak tanévzáróin doktori iskoláink 38 új doktorát avatjuk. Közülük tizenegyen a ROTH GYULA Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudományi Doktori Iskolában, hárman a KITAIBEL PÁL Környezettudományi Doktori Iskolában, kilencen a CZIRÁKI JÓZSEF Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolában, tizenketten a SZÉCHENYI ISTVÁN Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskolában, egy fő az ÚJHELYI IMRE Állattudományi Doktori Iskolában, és ketten a Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskolában fejezték be eredményesen tanulmányaikat, s védték meg értekezésüket.

A 38 doktorból tizenöten vannak egyetemünk karainak állományában. Az elmúlt tanév során heten habilitáltak egyetemünkön, ebből 2 fő saját főállású oktatónk volt, 1 fő pedig idegen nyelvű képzésben résztvevő külföldi oktatónk

A tanév végére tehát hárommal több új professzorunk, hárommal több habilitált doktorunk és 15 fővel több új PhD doktorunk van, mint egy éve. Minősített oktatóink száma így – az új jogszabály által előírt nyugdíjazások és gazdasági megfontolásból végzett leépítések ellenére – meghaladja az 440 főt.

 

Kedves Búcsúzó Hallgatóim!

Köszönöm Önöknek, Önökön keresztül egyetemünk valamennyi végzős diákjának, az egyetemi és kari Hallgatói Önkormányzatoknak, valamennyi öntevékeny szervezetnek közös dolgaink érdekében tett erőfeszítéseiket, gondjaink megértését, az együtt gondolkodást és az eredményes munkát.

 

Tisztelt Vezetőtársaim, Tanártársaim!

Mindenekelőtt köszönöm a tanév során tanúsított hivatástudatot, elszántságot, hallgatóink irányába megnyilvánuló nagy empátiát, elkötelezettséget. Kívánok Önöknek, kívánok Nektek az eredményes munka után, feltöltődést hozó megérdemelt nyári pihenést, hogy újult erővel állhassunk ősszel régi és új hallgatóink elé a katedrákra.

 

Tisztelt Alpolgármester Úr!

 

Köszönöm Önnek és Önön keresztül Győr megyei jogú város Önkormányzatának az együttműködést, a támogatást. E köszönet szóljon valamennyi otthont adó városunk – Sopron, Mosonmagyaróvár, Szombathely, Székesfehérvár és Zalaegerszeg – vezetőinek és önkormányzatainak, valamint országgyűlési képviselőinknek is. Kérem, ne vonják meg tőlünk támogató bizalmukat az új tanévben sem!

 

Kedves Búcsúzó Tanítványaink, Kedves Ifjú Kollégáink!

Kívánok Önöknek jó munkahelyeket, munkasikereket, szép, kiegyensúlyozott családi-háttéren alapuló boldog, megelégedett magánéletet, egy most kibontakozó, szebb, értékelvű világban.

A jövőbeni viszontlátás reményében búcsúzom Önöktől, hiányozni fognak, Isten áldását kérem útjukra.

Ezen gondolatok jegyében a Nyugat-magyarországi Egyetem 2012/2013-as tanévét bezárom.

 

Jó Szerencsét! Köszönöm, hogy meghallgattak!

Sopron, 2013. június 22.

Prof. Dr. Faragó Sándor

rektor