Nemzetközi klímakutató központ avatása a Nyugat-magyarországi Egyetemen - Prof. Dr. Faragó Sándor rektor megnyitó beszéde

2009.04.24.

Kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim,

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem rektoraként tisztelettel köszöntöm kül- és belföldi vendégeinket, akikkel egy nevezetes alkalomból gyűltünk össze, éspedig a NEESPI Délkelet-európai Klímahatás Kutató Központ (NEESPI Focus Research Centre for Non-boreal Eastern Europe) formális létrehozása alkalmából.

Nem kívánok most a létesítendő központ háttérintézményével, a „North Eurasian Earth Science Partnership Initiative” szervezettel foglalkozni, mivel erről és a megoldandó feladatokról az utánam szólók részletesen beszélni fognak.

Ehelyett arról szeretnék szólni, hogy a Központ tervezett tevékenységével kapcsolatosan Egyetemünknek milyen adottságai vannak, illetve a szervezet milyen erkölcsi és szakmai támogatásra számíthat intézményünkben.

Valószínű többekben Önök közül felmerült, hogy ez a Délkelet-európai Központ miért éppen ezen a vidéki magyar egyetemen talál otthonra? Ezt a döntést a NEESPI képviselői 2008. augusztusában, Odesszában hozták. Nem egészen véletlenül, hiszen a kontinentális Délkelet-Európa speciális problémájának megfogalmazója az a MÁTYÁS CSABA professzor, aki Egyetemünk prominens képviselője.

Ő számos fórumon rámutatott arra, hogy ezt a térséget olyan kedvezőtlen adottság terheli, amely komolyan megnehezíti a gyorsan változó feltételekhez való alkalmazkodást – ezek részben gazdasági – társadalmi, részben ökológiai, biogeográfiai, klimatológiai tényezők. Az elmúlt hónapok gazdaságpolitikai fejleményei máris élesen rávilágítottak ennek a térségnek a társadalmi és gazdasági sebezhetőségére, amire sajnos éppen Magyarország, vagy Ukrajna mutatnak példákat.

A NEESPI együttműködés közvetlenül nem foglalkozik társadalomtudományi, gazdasági kérdésekkel, azonban nagy hiba lenne megfeledkezni arról, hogy térségünkben, Délkelet-Európában, az emberi beavatkozások hatása a tágabb értelemben vett földtudományok számos területét érinti, így pl. a klíma alakulását, vagy a felszíni albedó, a szén körforgalom változását.

 

Kedves Vendégeink,

 

A Nyugat-magyarországi Egyetemen a természeti erőforrásokkal való bánás, a fenntarthatóság természettudományos követelményei meghatározásának több évszázados hagyományai vannak, és ezért ezt a Délkelet-európai Központot eddigi profilunk szervesen fejlődő részeként tudjuk befogadni.

Ez az Egyetem ugyanis létesítését éppen a földtudományok gyakorlati alkalmazásának köszönheti, vagyis a bányászatnak, kohászatnak, a földmérésnek, az erdészetnek, vagyis olyan szakterületeknek, amelyek a természeti erőforrások bölcs hasznosítását szolgálják.

Az 1735-ben alapított intézmény, amely 1919 óta Sopronban fejti ki tevékenységét mára Magyarország hatodik legnagyobb egyetemévé vált. 10 karán több mint 16 ezer hallgató tanul, csaknem 500 tudományosan magasan minősített oktató segítségével. Bár a történelem szeszélyei az ősi, alapító szakokból csak az erdészetet és a földmérést hagyták meg Egyetemünk kebelében, új karaink a legszélesebb tudományterületeken oktatunk és kutatunk.

Természetes felvetni az a kérdést, hogy elegendő szakmai hátteret nyújthatnak-e karaink a Központ koordináló tevékenységéhez? Úgy gondolom, hogy igen, mert az Egyetem jelenlegi, struktúrájában, tevékenysége a NEESPI profiljának szinte minden szakterületét felöleli a geográfiától a környezettudományig, a hidrológiától a klimatológiáig. A legtöbb együttműködésre alkalmas intézet az Erdőmérnöki Karon és a Geoinformatikai Karon található, de más karaink, így pl. Természettudományi és Műszaki Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar vagy a környezettudatosság fejlesztésében nagy tapasztalatokat szerzett Apáczai Csere János Kar is szerephez juthat.

 

Meg kell itt említenem azokat a szoros oktatási és kutatási kapcsolatokat is, amelyek bennünket az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetével kötnek össze, és amelynek székhelye ugyancsak Sopronban van. Ez az intézmény egykor egyetemünkből vált ki, és nőtte ki magát a szakterület világszerte ismert bázisává. Bizonyíték erre, hogy az MTA GGKI ez év augusztusában Sopronba hívta össze az IAGA (International Association of Geomagnetizm and Aeronomy) Világkongresszusát, amelynek előkészületei – SZARKA LÁSZLÓ professzor irányításával – jelenleg nagy erőfeszítéssel folynak.

 

Hölgyeim és Uraim,

 

Látható tehát, hogy az együttműködés tartalmi-szakmai feltételei az Egyetem részéről adottak. Emberileg – úgy gondolom – MÁTYÁS CSABA személyében – aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja – egy olyan szakembert választottak, akinek nagy gyakorlata van a nemzetközi együttműködések irányításában. Ezt európai projektekben és nemzetközi kutatási szervezetekben betöltött eredményes vezetői munkája bizonyítja. Ebben segíti széles látóköre és mindig együttműködésre kész személyisége.

 

És végül...

Magam az Egyetem rektoraként ebben a munkájában támogatni fogom őt és a létrejövő Központot is, mert meggyőződésem, hogy a 21. század kihívásait a NEESPI új Délkelet-európai Központja jól fogja szolgálni, a térség országai, népei boldogulása érdekében.

 

Sopron, 2009. április 24.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor rektor