Hallgatóknak

Bursa Hungarica ösztöndíj

A" típusú pályázat felsőoktatási hallgatók számára

 

• Az ösztöndíj idotartama 10 hónap, két egymást követo tanulmányi félév (2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I. féléve).

• Az ösztöndíj folyósításának kezdete 2008. március

• Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti

• Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

• Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

• Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni

• Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelo jövedelemnek számít.

• Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

1. tanulmányok halasztása;

2. tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);

3. tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;

4. személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni

• A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

Néhány gyakran felmerülő kérdésre a hallgatók az alábbiakban kaphatnak választ.

 

Kik pályázhatnak a "Bursa Hungarica" felsőoktatási ösztöndíjra?

-"A" típusú ösztöndíjra azon államilag támogatott hallgatók, akik teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A feltételek részletesen

-"B" típusú ösztöndíjra azok, akik felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni, és megfelelnek a pályázati feltételeknek.

 

Pályázhat-e a Bursa Hungarica ösztöndíjra kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgató?

Igen, a szabályozás elveiből követően az "átmeneti időszakban" a kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók számára is biztosítani kell a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megpályázásának (és folyósításának) lehetőségét.

 

Hogyan történik a Bursa ösztöndíj folyósítása?

Mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére - támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást.

A kifizetés előtt a jogosultságot az intézmény megvizsgálja.

 

Igaz, hogy az intézményi ösztöndíjrészt csak az önkormányzati ösztöndíjrésszel együtt utalhatják a felsőoktatási intézmények?

Nem. A 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet 19. § (1) és (2) bekezdése értelmében az intézményi ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény a szokásos módon az ösztöndíjfizetések során havonta köteles utalni a hallgatóknak, még abban az esetben is, ha esetleg az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete még nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.

 

Intézményemtől rendszeres szociális támogatás kapok. Az intézményi ösztöndíjrész összegét csökkenthetik-e a rendszeres szociális támogatással?

Nem. A 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdése értelmében az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

 

Igaz, hogy Bursa ösztöndíjas nem részesülhet rendszeres szociális támogatásban?

Nem.

 

A félévismétlőként visszairatkozott hallgatók kaphatják- e a Bursa ösztöndíjat?

Amennyiben a hallgató az adott félévre beiratkozott a felsőoktatási intézménybe, nem tekinthető úgy, hogy hallgatói jogviszonya szünetel még akkor sem, ha félév- vagy évismétlőként iratkozott be. A pályázati feltételek megléte esetén Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosultnak.

 

A képzési időt túllépő hallgató részesülhet e Bursa ösztöndíjban?

Nem. A 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet 17. § (2) és 29. § (3) bekezdése értelmében az intézményi ösztöndíjrészre - az egyéb feltételek megléte esetén - kizárólag azon hallgatók jogosultak, akik az adott felsőoktatási intézménynek a képzési időre vonatkozó keretidejét nem lépték át.

 

Ha a települési önkormányzat és a megye is támogatja a pályázót, akkor mindkét támogatási összeget megduplázza-e az Oktatási és Kulturális Minisztérium?

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az önkormányzati támogatással megegyező mértékben mind a települési , mind a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget kiegészíti ("megduplázza"), de csak az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig. Az értékhatár (az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma) a 2006. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.

 

Figyelembe lehet-e venni a bírálat során (mint saját szempontot) a tanulmányi eredményeket, vagy egyéb, a szociális helyzeten kívüli szempontot?

Semmiképpen sem. Az önkormányzatok bírálati szempontjai csak szociálisak lehetnek.

 

Lehetséges-e, hogy csak a megyei önkormányzat támogasson egy adott pályázót?

Nem lehetséges. A pályázat benyújtása a települési önkormányzatoknál történik, õk ítélik meg a támogatásokat, amit a megyei önkormányzat további támogatással egészíthet ki.

 

Kiírhatja-e a pályázatot településrészi, vagy kisebbségi önkormányzat?

Nem. A pályázatot csak a települési/kerületi önkormányzatok írhatják ki.

 

Megteheti-e a települési önkormányzat, hogy nem írja ki a "B" típusú pályázatot?

Az önkormányzat az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően a pályázati feltételek közül a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó állampolgárokat érvényesen nem zárhatja ki. Az önkormányzatnak a "B" típusú pályázatot ki kell írnia, és a benyújtott pályázatokat el kell bírálnia.

 

Köthet-e az önkormányzat olyan szerződést a támogatottal, amely a támogatás folyósításának feltételéül szabja, hogy a támogatott a felsőoktatási tanulmányainak befejezését követően az önkormányzat területén vállal munkát?

Ez nem lehetséges, hiszen egy efféle szerződés alapvető ellentmondásban állna az ösztöndíj alapelveivel. Ebben az esetben egyébként nem is ösztöndíjról, hanem tanulmányi szerződésről kellene beszélnünk.

 

Külföldön tanulók pályázhatnak-e a Bursa Hungarica pályázati rendszerben?

Nem.

 

Bővebb információ: http://www.bursa.hu